הסכמי הגג: הזדמנויות וחסמים

יום ג', אולם מליאה, 11:00-12:45

מנחה: אופיר פינס – ראש המכון לחקר השלטון המקומי, אוניברסיטת תל אביב

דוברים: ח"כ תמר זנדברג – יו"ר השדולה לעירוניות; עו"ד איתן אטיה – מנכ"ל פורום ה-15; אדר' אורנה אנג'ל – הפורום לצדק תכנוני; ד"ר מוטי דלג'ו – ראש מועצת דרום השרון, יו"ר ועדת קרקעות במרכז המועצות האזוריות; איריס האן – מנכ"לית החברה להגנת הטבע ;  אורי אילן – יו"ר ועדה מחוזית  צפון

פירוט:

"הסכם גג" הוא הסכם שנערך בין מדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון לבין רשויות מקומיות, על מנת להגדיל את היצע הדירות.  ההסכם מאפשר הקמת שכונות חדשות בנות אלפי יחידות דיור בתחום הרשויות המקומיות איתן נחתם ההסכם. עוד מאפשר ההסכם שחרור כמות גדולה של יחידות דיור בזמן קצר, ויצירת תנאים לשיווק דירות חדשות על קרקע מדינה שנמצאות בתהליכי תכנון מתקדמים אבל מתעכבות מסיבות שונות.

במסגרת ההסכם מתחייבת המדינה בפני הרשות המקומית להעמיד קדם-מימון להקמה של מבני ציבור, מוסדות חינוך ותשתיות, עוד טרם שיווק הפרויקט. הרשות המקומית מתחייבת בפני המדינה שלא להתנגד להליכי תכנון ורישוי בתחומה, ולהעניק ליזמים היתר בנייה במסגרת לוח זמנים מוגדר לקידום הפרויקט. עד היום חתמה המדינה על הסכמי גג עם 19 רשויות סה"כ כ- 267,549 יחידות דיור:

הסכמי הגג הם לכאורה תרחיש אידיאלי: גם מלחמה במשבר הדיור וגם מעניקים הון עתק לשדרוג יישובים- האומנם?

בפאנל, נבחן את ההשלכות של הסכמים אלו על הערים , המועצות האזוריות ועל השטחים הפתוחים.