"העיר והאזור", ביוספרה עירונית בירושלים

יום ב', האולם הלבן, 14:30-15:45

יו"ר: נעמי צור – יו"ר קרן ירושלים ירוקה, יו"ר הפורום הישראלי לעירוניות.

דוברים: ענת גולד, קק"ל – מנהלת אגף תכנון; פרופ' אוריאל ספריאל – פרופסור (אמריטוס) לאקולוגיה, האוניברסיטה העברית; אדר' הדס בשן, קק"ל ; גב' הלין רומני, מנהלת המרכז הביו-אזורי

מרצה אורח:

David Maddox – Urban Biospheres: Multiple Perspective Collaboration for Sustainable Development

פירוט:

במושב זה נציג את רעיון הביוספרה העירונית שמפותח במהלך השנה האחרונה ע"י המרכז הביו-אזורי וקק"ל. יסודות המודל מציעים מנגנון חדשני ומשתף לתכנון ולניהול העיר והמרחב הסובב אותה, תוך הטמעת התשתית הטבעית (תשתית החיים) בתהליך התכנון, הפיתוח והניהול. המודל בנוי על עקרון השותפות של כל הרשויות, הקהילות, התושבים ובעלי העניין במרחב, במטרה לשפר משמעותית את הניהול הסביבתי והחברתי של האזור, ולקדם פיתוח בר קיימא.