כלים חדשים לפיתוח עירוניות

יום ב', האולם היפה, 10:00-11:15

יו"ר: אדר' גל גבריאל – עמותת מרחב

דוברים: שרון אייזן; פרופ. הלל שוקן – אוני' תל אביב;  אדר' הדסה לב; אדר' מתניה ז"ק

פירוט:

בניית חוסן עירוני מצריכה חשיבה מחודשת על הדינמיקה של תהליכי התכנון. המושב מציג מגוון כלים ומתודולוגיות למיפוי, זיהוי, ניתוח והרכבה של המרחב העירוני ודרך לניהול אפקטיבי של תהליכי תכנון חדשים ברשויות המקומיות. כלי התכנון המוצעים במושב זה, מייצרים פרשנות מגוונת, מרובדת ומקיפה לפרמטרים החיוניים לתכנון המעצים את החוסן העירוני. קריאת המרחב העירוני בתהליכי תכנון פלורליסטים ו/או דינאמיים אלה מתבססת על הדגשים ותכונות כמו החוויה האישית של האדם במרחב העירוני, גמישות המושפעת מהתנאים המשתנים במהלך התכנון ומנעד של קני מידה תוך ביטול ההיררכיות המקובלות ביניהם.